Call for Participation: LUX g39 – Wales Critical Forum/ Galwad am Gyfranogiad: LUX & g39 – Wales Critical Forum

December 20, 2022
a black and white image of a group of people sitting on chairs in deep discussion in a gallery space
Walk-Through, Redmond Entwistle (2012)

Grŵp trafod ar gyfer artistiaid sy’n gweithio gyda delwedd symudol yng Nghymru yw Critical Forum, i drafod syniadau ac ymarferiad mewn amgylchedd cyd-gefnogol ac mewn dialog a LUX, g39 a’r grwpiau Critical Forum ledled y DU ac Iwerddon a chefnogwyd gan LUX. Bydd y grŵp yn cwrdd ar-lein unwaith yr wythnos ar Zoom gyda photensial i gwrdd mewn person o dro i dro yn y dyfodol, yn ddibynnol ar anghenion y grŵp. Mae’r grŵp hwn yn fenter newydd i archwilio a datblygu strwythurau cynorthwyol newydd ar gyfer delweddau symudol artistiaid yng Nghymru.

Mae’r fforwm ar gyfer artistiaid nad ydynt bellach mewn addysg llawn amser ac sy’n fodlon ymroddi i’r grŵp fel cyfrannwr am o leiaf chwe mis.

Bydd cyfarfod rhagarweiniol ar-lein dros Zoom ar ddydd Mawrth 24ain o Ionawr am 7yh i drafod sut bydd y grŵp yn gweithredu a’r hyn maent am ei wneud yn y flwyddyn i ddod. Os oes diddordeb ymuno gennych, cofrestrwch i fynychu’r cyfarfod gyntaf ar Eventbrite ac anfonwn fwy o fanylion yn agosach at yr amser. Archebwch le dim ond os oes wir fwriad i fynychu os gwelwch yn dda, fel arall mae hyn yn rhwystro cyfle i eraill.

Critical Forum is a monthly discussion group for artists who work with the moving image in Wales to talk about ideas and practice in a mutually supportive environment and in dialogue with LUX, g39 and the other LUX-supported Critical Forum groups around the UK and Ireland. The group will meet once a month online over Zoom with the potential for an occasional in-person meeting in the future depending on the needs of the group. This group is a new initiative to explore and develop new support structures for artists’ moving image in Wales.

The forum is for artists who are no longer in full-time education and who are willing to commit to the group as a participant for a minimum period of six months. There will be a preliminary online meeting over Zoom on Tuesday 24th January at 7pm to discuss how the group works and what it might do over the coming year. If you are interested in joining please register to attend this first meeting at Eventbrite and we will send you more information closer to the time. Please only book if you really intend to come as otherwise this deprives others of a place.

Register on Eventbrite

Related

Skip to content